Nakeia Drummond

Nakeia Drummond

Founder & CEO, NLD Strategic